‘Unforeseen Possibilities: The Agency of Indeterminacy’ – Adam Blackburn: PhD Exhibition – School of Art Galleries, 7th June – 9th July 2021

You can now book free tickets to see our exhibitions here: soaexhibitions.eventbrite.co.uk
The booking site has details of our health and safety guidelines under the current COVID-19 restrictions.

My research examines indeterminacy, principally within a visual art context. It is considered in relation to the role of authorship in art, and explores the importance of the role of intentionality in the making of art. Continue reading

Memento Vivere: Remember to Live – Anastasia G. Wildig PhD Exhibition now online!

Sgroliwch i lawr am Saesneg / Scroll down for English

Paracetamol I

 

Ar ôl cwblhau fy BA ac MA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 1998, cychwynnais yrfa fel darlunydd, cyn dysgu mewn swyddi yn amrywio o artist preswyl i fod yn bennaeth adran. Yn ystod 2008, astudiais draddodiad clasurol y dull ‘maint-golwg’, sef paentio wrth arsylwi’n uniongyrchol, yn y Charles Cecil Studios, Fflorens. Yna bûm yn gweithio fel artist ffoto-realaidd i Damien Hirst, yn paentio o brintiadau ansawdd uchel. Yn dilyn y cyfle hwn, dychwelais at fy nghrefft gyda phrofiad mewn dulliau paentio cwbl groes. Cychwynnais hefyd ar waith ymchwil ar gyfer fy PhD gyda’r nod o greu techneg oedd yn cyfuno elfennau mwyaf arwyddocaol a chydnaws y ddwy broses.

Wrth edrych ar y berthynas rhwng yr artist a’r gwrthrych mewn paentio bywyd llonydd, ailymwelais â hen ddiddordeb mewn pecynnau tabledi: thema a ddefnyddiais fel canolbwynt yr astudiaeth. Tynnais sylw at yr elfennau ffurfiol mewn paentio, ailadrodd, tensiwn a realaeth, a gweld bod profiadau personol arsylwr yn dylanwadu ar y ffordd y maent yn dehongli’r hyn y maent yn ei weld. Yn dilyn hyn, gwneuthum waith ymchwil semiotig i ganfod sut mae ystyr yn dibynnu ar gof, gwerthoedd a systemau cred.

Daeth cyfres o gyferbyniadau gweledol i’r fei, yn cynnwys dwyn ynghyd ddull cynnil o gyflwyno a dull eithafol o weithio, yn ogystal ag ambell beth i’n hatgoffa’n isymwybodol o fywyd a marwolaeth. Mae’r meddyginiaethau yn cynrychioli’r bobl unigol sy’n eu cymryd, a’r cyflyrau y maent yn cael eu rhoi ar eu cyfer. Fel hyn, mae’r darluniau bywyd llonydd hyn hefyd yn cyfeirio at bortreadu, ac o ganlyniad yn gosod y gwrthrych o fewn dau genre ar yr un pryd.

https://www.aberunidegreeshow.com/anastasia-wildig-phd-main

 

After completing my BA and MA in Fine Art at Aberystwyth University in 1998, I began my career as an illustrator, before teaching in positions ranging from artist in residence to head of department. In 2008 I studied the classical tradition of the ‘sight-size’ method at The Charles Cecil Studios in Florence, painting from direct observation. I subsequently worked as a photo-realist artist for Damien Hirst, painting from high-resolution prints. As a result of this opportunity, I returned to my practice with an experience in diametrically opposed methods of painting. I also embarked on my PhD research with the aim of formulating a technique that combined the most significant and compatible elements of the two processes.

In examining the relationship between the artist and subject in still life painting, I re-visited a longstanding interest in pill packets: a theme that became the focus for the study. I addressed the formal elements in painting, repetition, tension and realism, and observed that a viewers’ personal experiences influence the interpretation of what they see. This led to a semiotic investigation, identifying how meaning is dependent on memory, values and belief systems.

A series of visual contrasts emerged, including the convergence of minimalist presentation and maximalist application, as well as subliminal reminders of life and death. The medications are representative of the individual people who take them and the conditions for which they are prescribed. In this way, these still life paintings also allude to portraiture, and as a result position the subject within two genres simultaneously.

https://www.aberunidegreeshow.com/anastasia-wildig-phd-main

‘Mae hwn yn rhybudd iaith!’ Veronica Calarco: Arddangosfa PhD ‘This is a language warning!’ Veronica Calarco: PhD Exhibition – now online!

Braak, torlun leino / linocut, 42 x 30cm

Mae’r myfyriwr PhD Veronica Calarco wedi treulio 5 mlynedd yn gwneud gwaith ar gyfer arddangosfa yr ydym wedi’i gosod yn ddiogel.
Ni fwriadwyd erioed i ‘Mae hwn yn rhybudd iaith!/ This is a language warning!’ fod yn wefan, ond am nawr gallwch weld ei gwaith yma: https://www.aberunidegreeshow.com/veronica-calarco-phd

PhD student Veronica Calarco has spent 5 years making work for an exhibition which we have installed safely.
‘Mae hwn yn rhybudd iaith! / This is a language warning!’ was never intended to be a website, but for now you can see her work here: https://www.aberunidegreeshow.com/veronica-calarco-phd

‘Mae hwn yn rhybudd iaith!’ Veronica Calarco: Arddangosfa PhD ‘This is a language warning!’ Veronica Calarco: PhD Exhibition School of Art, January – March 2021

Mae gwaith Veronica Calarco yn delweddu un o ieithoedd Awstralia sydd mewn perygl, Kurnai, mewn perthynas â iaith leiafrifol, Cymraeg, a ddefnyddir ganddi i ddisodli’r iaith gryfaf, Saesneg, sef yr iaith y mae’r ddwy arall yn rhyngweithio â hi.  

Continue reading

Postgraduate Show & ‘Diversity: Innovation – International Innovative Printmaking’- Exhbition – Official Opening 14/09/2019 – Photos

(Click on images to enlarge them.)

Postgraduate Exhibition September 2019 – Photos

The exhibition is already open (Monday – Friday, 10am – 5pm), but the ‘official opening’ is Saturday, 14th September, 4pm – 6pm, together with the Diversity: Innovation – Internation Innovative Pritmaking – exhibiton. All welcome.

(Click on images to enlarge them.)

Exhibition Openings, 18 May 2019 – Some Impressions

Saturday was a busy day, and students and their families and friends, staff and other visitors certainly enjoyed themselves. Below are some impressions of the day.

Well done, everybody!

(Click on the images to enlarge them.)

The degree show and postgraduate exhibition are still open until the 30th May, Monday – Friday, 10am – 5pm. The Classic/Romantic exhibition, which is curated by 2nd- and 3rd-year students and includes objects of the School of Art collections, is open until the 30th August.

Degree Show & Postgraduate Exhibition Opening, 18th May 2019

The opening of the Degree Show & Postgraduate Exhibition at the School of Art, Aberystwyth University, will be on Saturday, 18th May 2019, from 3pm until 6pm.

The show will then be open from the 20th May until the 30th May 2019, Monday to Friday, 10am-5pm .

All welcome.

We are looking forward to seeing you!

DegShow19_email

Have a look at the exhibition catalogue: Degree Show Catalogue 2019

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: